Thông tin máy chủ

15x

3x

110

20

10

1

EXP & SP

Drop

Cấp

Giới Hạn IP

Giới Hạn PC

Giới Hạn Job

Sự kiện máy chủ

Giờ vàng:

Các boss:

CTC:

Đăng ký:

Saturday 12:00 - 23:00

Top Nhân vật Bang hội Cấp độ Kinh Nghiệm Điểm trang bị
1 [CTV]HNhat GiangHoMang 110 0 1974
2 CuuThien GiangHoMang 110 0 1974
3 BOMMMM 110 0 1974
4 4 GodGod GiangHoMang 110 0 1974
5 5 GjrLSH0ck ThichVetManG 110 0 1967
6 6 Trieu_Van ThichVetManG 110 0 1966
7 7 3Down7Up ThichVetManG 110 0 1962
8 8 YouSefl Traveler 110 0 1958
9 9 DrSlime GiangHoMang 110 0 1958
10 10 xx92xx Traveler 110 0 1958
11 11 Domino Traveler 110 0 1954
12 12 Taza Traveler 110 0 1952
13 13 __DAIVIET__ Traveler 110 0 1945
14 14 _Medusa_ GiangHoMang 110 0 1943
15 15 _Storm_ ThichVetManG 110 0 1925
16 16 VuHaMy ThichVetManG 110 0 1902
17 17 zzFENGzz ThichVetManG 110 0 1900
18 18 SevenHearts Traveler 110 0 1897
19 19 Den_La_Don Traveler 110 0 1814
20 20 BoyLucKy Traveler 110 0 1798
Top Bang hội Cấp độ Điểm trang bị
1 NEW_STAR 5 0