Nhân Vật _MeoDen_

Tên: _MeoDen_
Level: 110
Guild: XiMangHaTien
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-11-29 15:41:00

Trang Bị

Katzbalger (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Onehand sword
Trình Độ: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1451 ~ 1726 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 272/294 (+61%)
Attack rating 234 (+61%)
Critical 10 (+61%)
Phy. reinforce 219.4 % ~ 268 % (+61%)
Mag. reinforce 0 % ~ 0 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 76
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160 Increase
Attack rate 40 Increase
Blocking ratio 100
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heavenly Scutum

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 214.5 (+6%)
Mag. def. pwr. 344.5 (+12%)
Durability 28/94 (+32%)
Blocking rate 17 (+67%)
Phy. reinforce 34 % (+41%)
Mag. reinforce 54 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Morion (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 241.5 (+87%)
Mag. def. pwr. 384.5 (+80%)
Durability 112/3 (+32%)
Parry rate 77 (+80%)
Phy. reinforce 33.7 % (+80%)
Mag. reinforce 55.9 % (+67%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Alette (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 190.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 308 (+80%)
Durability 162/4 (+93%)
Parry rate 77 (+100%)
Phy. reinforce 26.7 % (+58%)
Mag. reinforce 44.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Mail (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 321.3 (+87%)
Mag. def. pwr. 511.4 (+77%)
Durability 128/3 (+58%)
Parry rate 86 (+67%)
Phy. reinforce 44.2 % (+74%)
Mag. reinforce 74.1 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Glove (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 178.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 285.7 (+80%)
Durability 112/3 (+38%)
Parry rate 61 (+80%)
Phy. reinforce 25.3 % (+80%)
Mag. reinforce 40.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Tasset (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 419 (+80%)
Durability 118/3 (+32%)
Parry rate 82 (+80%)
Phy. reinforce 36.4 % (+80%)
Mag. reinforce 61 % (+77%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Boots (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228.6 (+100%)
Mag. def. pwr. 362.1 (+80%)
Durability 162/3 (+83%)
Parry rate 72 (+77%)
Phy. reinforce 31.7 % (+80%)
Mag. reinforce 53 % (+74%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Earring (+5)

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.6 (+9%)
Mag. absorption 26.6 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Necklace (+5)

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 31.3 (+51%)
Mag. absorption 31.3 (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+5)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.2 (+3%)
Mag. absorption 24.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Capricorn Heaven Ring (+5)

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.4 (+38%)
Mag. absorption 24.4 (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
ZombieHour 1 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
Pirate Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_2017_SAYTAN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Chinese Opera Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Parry rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
_MeoDen_