Nhân Vật kaguran

Tên: kaguran
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-11-28 23:35:00

Trang Bị

Illusion Bow (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2411 ~ 2822 (+80%)
Mag. atk. pwr. 3826 ~ 4477 (+61%)
Durability 98/3 (+3%)
Attack rating 422 (+80%)
Critical 12 (+80%)
Phy. reinforce 279.8 % ~ 342.9 % (+80%)
Mag. reinforce 444.4 % ~ 544.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (5 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
2524
Arrow

Số Tiền: 2524
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Drako War d Casque (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 289.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 378.4 (+61%)
Durability 110/3 (+3%)
Parry rate 66 (+61%)
Phy. reinforce 35.5 % (+41%)
Mag. reinforce 46.8 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Shoulder (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 242.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 317.2 (+61%)
Durability 136/3 (+12%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 28.7 % (+41%)
Mag. reinforce 37.6 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Armor (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 385.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 504 (+61%)
Durability 141/3 (+45%)
Parry rate 67 (+41%)
Phy. reinforce 47.2 % (+61%)
Mag. reinforce 61 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Bracer (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 214.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 277.6 (+29%)
Durability 118/3 (+19%)
Parry rate 40 (+41%)
Phy. reinforce 26.7 % (+48%)
Mag. reinforce 34.7 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Hose (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 308.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 400.1 (+45%)
Durability 198/198 (+22%)
Parry rate 34 (+6%)
Phy. reinforce 38.1 % (+22%)
Mag. reinforce 50.2 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 37 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (%desc Time/times)
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Drako War d Footgear (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284.9 (+64%)
Mag. def. pwr. 367.7 (+25%)
Durability 160/43 (+16%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 33.4 % (+41%)
Mag. reinforce 43.2 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 86 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.9 (+61%)
Mag. absorption 30 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (6 Time/times)
Str 6 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (6 Time/times)
Luck (2 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Necklace (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.2 (+61%)
Mag. absorption 35 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (5 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (6 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.9 (+51%)
Mag. absorption 27.1 (+90%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (5 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27 (+41%)
Mag. absorption 27.2 (+77%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (6 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
Immortal (6 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_F_TRADE_TAUT_HUNTER_02

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_2017_SAYTAN_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_SYLVANAS_AVATAR_W_BLWARRIOR_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_2017_SAYTAN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
kaguran