Nhân Vật LOS_KTB

Tên: LOS_KTB
Level: 110
Guild: PeaceKeepers
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-11-29 18:10:00

Trang Bị

Amooterium (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Twohand staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 5859 ~ 6801 (+100%)
Durability 121/3 (+35%)
Attack rating 512 (+100%)
Critical 3 (+6%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+6%)
Mag. reinforce 674.7 % ~ 824.6 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (5 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Morion (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 289.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 462.6 (+80%)
Durability 28/3 (+16%)
Parry rate 85 (+80%)
Phy. reinforce 36.7 % (+80%)
Mag. reinforce 61.8 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (4 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
at Alette (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 231.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 371.1 (+80%)
Durability 67/3 (+35%)
Parry rate 72 (+80%)
Phy. reinforce 29.7 % (+80%)
Mag. reinforce 49.9 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (5 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Plate Mail (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 385.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 616.4 (+80%)
Durability 73/3 (+38%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 48.5 % (+80%)
Mag. reinforce 81.6 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (5 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
at Glove (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+80%)
Mag. def. pwr. 343.8 (+80%)
Durability 60/3 (+9%)
Parry rate 67 (+80%)
Phy. reinforce 27.6 % (+80%)
Mag. reinforce 46.4 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Plate Tasset (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 314.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 504.2 (+80%)
Durability 70/3 (+9%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 39.7 % (+80%)
Mag. reinforce 64.1 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
at Boots (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 315.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 504.5 (+80%)
Durability 55/3 (+9%)
Parry rate 93 (+80%)
Phy. reinforce 40.1 % (+80%)
Mag. reinforce 67.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (5 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Earring (+4)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 32 (+80%)
Mag. absorption 32 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Necklace (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 39.6 (+80%)
Mag. absorption 39.6 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+4)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.2 (+80%)
Mag. absorption 29.2 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heaven Ring (+4)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.2 (+80%)
Mag. absorption 29.2 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (3 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EU_F_TRADE_TAUT_THIEF_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Pirate Dress (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+7)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Holy Knight Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_2017_SAYTAN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
LOS_KTB