Nhân Vật TheDeoNaO

Tên: TheDeoNaO
Level: 110
Guild: INAX
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-11-29 22:11:00

Trang Bị

Asue (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2554 ~ 2803 (+80%)
Mag. atk. pwr. 4358 ~ 4854 (+80%)
Durability 21/399 (+16%)
Attack rating 458 (+80%)
Critical 20 (+100%)
Phy. reinforce 299.6 % ~ 337.8 % (+80%)
Mag. reinforce 509.9 % ~ 586.2 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (%desc Time/times)
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Sedon (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 375.6 (+80%)
Mag. def. pwr. 601.1 (+80%)
Durability 213/282 (+0%)
Blocking rate 26 (+100%)
Phy. reinforce 44.6 % (+80%)
Mag. reinforce 75.1 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Steady (%desc Time/times)
Durability 200 Increase
Critical %desc
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Drako Sky d Hat (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 557.8 (+80%)
Durability 200/255 (+22%)
Parry rate 77 (+80%)
Phy. reinforce 29.3 % (+61%)
Mag. reinforce 63 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (6 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Talisman (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 213.6 (+80%)
Mag. def. pwr. 455.3 (+80%)
Durability 223/279 (+67%)
Parry rate 72 (+80%)
Phy. reinforce 25.8 % (+61%)
Mag. reinforce 55.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (5 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Suit (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 347.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 739.6 (+80%)
Durability 198/258 (+22%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 42.5 % (+80%)
Mag. reinforce 90.6 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (4 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Wristlet (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 193.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 413.2 (+80%)
Durability 185/243 (+0%)
Parry rate 67 (+80%)
Phy. reinforce 24 % (+61%)
Mag. reinforce 51.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (4 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Trousers (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 296.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 633.7 (+80%)
Durability 206/261 (+29%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 34.8 % (+80%)
Mag. reinforce 74.2 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (5 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Shoes (+9)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+80%)
Mag. def. pwr. 535.2 (+80%)
Durability 187/246 (+3%)
Parry rate 80 (+80%)
Phy. reinforce 30.3 % (+80%)
Mag. reinforce 64.7 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (4 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Nektid Erarring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 36 (+80%)
Mag. absorption 36 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (6 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (6 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Nektid Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 42.1 (+80%)
Mag. absorption 42.1 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Nektid Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 32.8 (+80%)
Mag. absorption 32.8 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Nektid Ring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 32.8 (+80%)
Mag. absorption 32.8 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_F_TRADE_TAUT_THIEF_01

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_BLACK_SANTA
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Ignore Monster Defense 1 Proability
Damage 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+10)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_BLACK_CLOWN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_BLACK_SANTA_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
TheDeoNaO