Nhân Vật Trieu_Man

Tên: Trieu_Man
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-11-24 23:03:00

Trang Bị

Newtrita (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2674 ~ 3120 (+80%)
Mag. atk. pwr. 4281 ~ 4994 (+80%)
Durability 222/300 (+12%)
Attack rating 458 (+80%)
Critical 13 (+80%)
Phy. reinforce 303.1 % ~ 371.5 % (+80%)
Mag. reinforce 485 % ~ 594.4 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
10000
Arrow

Số Tiền: 10000
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Dran Hat (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 260.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 556.2 (+80%)
Durability 167/3 (+22%)
Parry rate 85 (+80%)
Phy. reinforce 32.2 % (+80%)
Mag. reinforce 68.7 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Talisman (+7)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205.6 (+100%)
Mag. def. pwr. 434.4 (+80%)
Durability 157/2 (+6%)
Parry rate 72 (+80%)
Phy. reinforce 26 % (+80%)
Mag. reinforce 55.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (6 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Suit (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 347.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 739.6 (+80%)
Durability 159/2 (+0%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 42.5 % (+80%)
Mag. reinforce 90.6 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Wristlet (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 193.7 (+80%)
Mag. def. pwr. 413.2 (+80%)
Durability 164/3 (+32%)
Parry rate 67 (+80%)
Phy. reinforce 24.2 % (+80%)
Mag. reinforce 51.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Trousers (+7)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 276.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 591.2 (+80%)
Durability 159/2 (+0%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 35 % (+100%)
Mag. reinforce 74.2 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
2+ có hiệu lực [+0]
Dran Shoes (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 245.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 522.9 (+80%)
Durability 158/2 (+0%)
Parry rate 80 (+80%)
Phy. reinforce 30.3 % (+80%)
Mag. reinforce 65.2 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Earring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.2 (+80%)
Mag. absorption 33.2 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 10 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Nektid Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 42.1 (+80%)
Mag. absorption 42.1 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.3 (+80%)
Mag. absorption 30.3 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
PosioningHour 20 Reduce
ZombieHour 3 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Jewel Ring (+8)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.3 (+80%)
Mag. absorption 30.3 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
Electric shockHour 5 Reduce
ZombieHour 5 Reduce
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Witch's Costume (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
Str 1 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+8)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Countess Accessory (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Witch's Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Trieu_Man