Nhân Vật xGhostx

Tên: xGhostx
Level: 110
Guild: Best_Warrior
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2022-11-29 22:39:00

Trang Bị

Capricorn Sacred Wing (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Light staff
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+35%)
Mag. atk. pwr. 4764 ~ 5544 (+61%)
Durability 109/258 (+16%)
Attack rating 387 (+80%)
Critical 2 (+16%)
Phy. reinforce 0 % ~ 0 % (+45%)
Mag. reinforce 560.1 % ~ 684.6 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Attack rate 60 Increase
Blocking ratio 100
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Heavenly Scutum (+11)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 567.4 (+80%)
Durability 131/252 (+0%)
Blocking rate 22 (+80%)
Phy. reinforce 42.4 % (+80%)
Mag. reinforce 66.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Critical %desc
2+ có hiệu lực [+0]
at Morion (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303.6 (+80%)
Mag. def. pwr. 484.2 (+80%)
Durability 47/3 (+22%)
Parry rate 85 (+80%)
Phy. reinforce 36.7 % (+80%)
Mag. reinforce 60.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (1 Time/times)
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Alette (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 242.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 388.6 (+80%)
Durability 59/3 (+19%)
Parry rate 72 (+80%)
Phy. reinforce 29.7 % (+80%)
Mag. reinforce 49 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Plate Mail (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 403.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 645.2 (+80%)
Durability 14/2 (+0%)
Parry rate 106 (+80%)
Phy. reinforce 48.5 % (+80%)
Mag. reinforce 78.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (6 Time/times)
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Glove (+4)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 194.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 311.7 (+80%)
Durability 36/2 (+3%)
Parry rate 67 (+80%)
Phy. reinforce 27.6 % (+80%)
Mag. reinforce 46.4 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (2 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Plate Tasset (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 527.7 (+80%)
Durability 50/2 (+0%)
Parry rate 90 (+80%)
Phy. reinforce 39 % (+61%)
Mag. reinforce 65.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 103
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (2 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
HP 1300 Increase
Immortal (4 Time/times)
MP 1300 Increase
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
at Boots (+10)

Seal of Moon
Sắp Xếp: Light armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 528.1 (+80%)
Durability 70/3 (+16%)
Parry rate 88 (+74%)
Phy. reinforce 40.1 % (+80%)
Mag. reinforce 67.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 102
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Maximum Durability 99 Reduce
Str 7 Increase
Int 7 Increase
Durability 200 Increase
Parry rate 60 Increase
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Platelight Earring (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 36 (+80%)
Mag. absorption 36 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (3 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Platelight Necklace (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 42.1 (+80%)
Mag. absorption 42.1 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Astral (1 Time/times)
Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Platelight Ring (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 31.6 (+80%)
Mag. absorption 31.6 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
PosioningHour 3 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
Immortal (3 Time/times)
Luck (1 Time/times)
2+ có hiệu lực [+0]
Platelight Ring (+4)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 31.6 (+80%)
Mag. absorption 31.6 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
FrostHour 20 Reduce
BurnHour 20 Reduce
Electric shockHour 20 Reduce
ZombieHour 20 Reduce
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EU_F_TRADE_TAUT_HUNTER_02

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 110
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Witch's Costume (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit

Ignore Monster Defense 1 Proability
Attack rate 5 Increase
Damage 5 Increase
HP Recovery 25 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Devil's Spirit A grade (F) (+8)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit

10 Damage increase (it will apply to Unique monster only)
Có Thể Sử Dụng 2+.
Countess Accessory (M)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit

Attack rate 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
Witch's Hat (F)
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit

Parry rate 5 Increase
Damage Absorption 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Có Thể Sử Dụng 2+.
xGhostx