Đăng ký
Tên Website của bạn thôi, không phải tài khoản game
Tài khoản game của bạn
Bạn cần email để đăng nhập vào Website
Đây là mật khẩu chính của bạn, bạn cần nó để thay đổi mật khẩu và đăng nhập vào trang Website
Với mật khẩu này, bạn có thể đăng nhập vào game
Ở đây bạn có thể viết liên kết giới thiệu của bạn bè (bỏ trống nếu không biết điền gì)