Thông Tin Server

Để cập nhật thông tin chính xác nhất về server, bao gồm các chức năng, hướng dẫn chơi và tỉ lệ rate, anh em vui lòng truy cập vào discord server tại: https://bit.ly/srovozdc nha  :smile~1: